Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Xin code chọc tất cả bạn bè

Bài viết được duyệt bởi BN2002
Đăng ngày :12.07.2018 / 04:31[TOP]
mokepkno1
mokepkno1
Active Member
[MoKe Mo]
bro nào có code chọc tất cả bạn bè cho e xin hoặc mua. e cám ơn.
Đăng ngày :12.07.2018 / 09:45 #1
stardanghp
stardanghp
Active Member
♥♥♥♥
[Admin]
PHP Code:
<?php
session_start
();
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh"); 
if(!
$_SESSION['id']) {
echo 
'<meta http-equiv=refresh content="0; URL=/index.php">';
die(
'<script>alert("Vui Lòng Đăng Nhập!"); </script>');
}
include 
'../../incfiles/config.php';
include 
'../../incfiles/head.php';
?>
<?php
if(!$_SESSION['user']){
?>
<?php
}else{
$user mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `congtacvien` WHERE `id`=".$_SESSION['user'].""));
?>
<div class="page">
  <div class="page-content container-fluid">
  <div class="row">
    <ol class="breadcrumb">
        <li class="breadcrumb-item"><a href="/index.php">Trang chủ</a></li>
        <li class="breadcrumb-item active">Auto Chọc</li>
      </ol>
    <div class="col-xl-12">
          <!-- Panel -->
           <div class="panel">
            <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Auto Chọc|Tự động chọc bạn bè.
        </div>
        <div class="panel-body">
<?php
$rate 
0;
$soluong $_POST['soluong'];
$access_token $_POST['access_token'];
$gia $soluong $rate;
if(
$user['vnd'] < $gia) { 
echo 
'  </br><div class="alert alert-alt alert-warning alert-dismissible" role="alert">
                  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                  </button>
                  Không đủ tiền, auto<a class="alert-link" href="javascript:void(0)"> thất bại.</a><meta http-equiv="refresh" content="2;url=/autochoc.html">
                </div>'
;
} else {

$me json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me?access_token='.$access_token.''),true);
$home json_decode(auto('https://graph.facebook.com/me/home?access_token='.$access_token.'&limit='.$soluong.'&fields=from'),true);

for(
$i=1;$i<=count($home[data]);$i++){
 if(
$home[data][$i-1][from][id] != $me[id]){
auto('https://graph.facebook.com/'.$home[data][$i-1][from][id].'/pokes?access_token='.$access_token.'&method=post').'<hr/>';
   }
echo 
'<div class="alert alert-alt alert-success alert-dismissible" role="alert">
                  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                  </button>
                 Auto chọc thành công người dùng <a class="alert-link" href="javascript:void(0)">'
.$home[data][$i-1][from][id].'</a>.
                </div>'
;}}

?>


 <!-- Page -->


<form action="" method="post">
<div class="form-group">
                            <label for="usr">Access_Token : </label>
<input class="form-control" type="text" class="form-control" name="access_token" placeholder="Nhập Access_Token. Ví dụ: EAAAAUaZA8jlABAG7XTBEUAZBXj7GdEx65heE9byxN0ZBk5iNZAZANvkdxZCMzb2g761JxGoO2hIYgYUAmV9RoIZAx0ZBcjRNhZBqMaOoHyTRy2EFstX5fxn97ZBZCrg3lEZAcEbZBQmacaz0rw6fN0bbUAZBVJGBJUqFZAJBmQZD" required="">
</div>
<div class="form-group"
                     <label for="usr">Số Lượng: [ Min:1 - Max: 500/lượt]</label>
<input class="form-control" type="number" class="form-control" id="soluong" name="soluong" placeholder="Nhập số lượng. Ví dụ: 10" value="1" max="500" min="1" required="">
</div>
    <center>
        <label>Tổng thanh toán: <b id="tongthanhtoan"><?php echo $rate?></b> <b>VNĐ</b></label>
   </center>

<center>
                <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary btn-outline"><i class="fa fa-paper-plane-o"></i> Thực thi</button><br>
                </form>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php ?>
<?php 
function auto($url){
   
$curl curl_init();
   
curl_setopt($curlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
   
curl_setopt($curlCURLOPT_URL$url);
   
$ch curl_exec($curl);
   
curl_close($curl);
   return 
$ch;
   }
require(
'../../incfiles/footer.php');
?>
<script type="text/javascript">
$('#soluong').keyup(function(){
var soluong = $('#soluong').val();
var gia = <?php echo $rate?>;
            var tien = gia * soluong;
$('#tongthanhtoan').html(tien.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "$1,"));
});
</script>
Đăng ngày :12.07.2018 / 16:11 #2
duongtuanh005
iconduongtuanh005
Active Member
Trích dẫn: stardanghp (6 giờ trước)
<?php
session_start();
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");
if(!$_SESSION['id']) {
echo '<meta http-equiv=refresh content="0; URL=/index.php">';
die('<script>alert("Vui Lòng Đăng Nhập!
chạy nó báo vui lòng đăng nhập bác ạ
Đăng ngày :12.07.2018 / 16:38 #3
BN2002
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Trích dẫn: duongtuanh005 (27 phút trước)
chạy nó báo vui lòng đăng nhập bác ạ
Tự tùy biến để chạy chứ
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 4 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ