Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Hỏi xíu về php

Bài viết được duyệt bởi CS12
Đăng ngày :11.07.2018 / 08:29[TOP]
superban
superban
Active Member
code mình kiểu như tiền sẽ bị âm khi thực hiện 1 lệnh nào đó
vd có 2k muốn mua vật phẩm 10k thì tiền sẽ -8k ai chỉ fixx vs ạ
Đăng ngày :11.07.2018 / 09:58 #1
superban
superban
Active Member
help
Đăng ngày :11.07.2018 / 10:08 #2
linhdang
linhdang
Active Member
đưa code lên đây hộ , ko có thấy gì mò mà giúp
Đăng ngày :11.07.2018 / 10:11 #3
Forever_Love
Forever_Love
Active Member
♥♥♥
Dùng lệnh if
Đăng ngày :11.07.2018 / 10:48 #4
superban
superban
Active Member
Trích dẫn: Forever_Love (38 phút trước)
Dùng lệnh if
cho xin fb bro vs
Đăng ngày :11.07.2018 / 11:46 #5
Tuana8tmt
Tuana8tmt
Active Member
$tienConLai = $tienHienCo -$tienMua;
if($tienConLai < 0){}
Ví dụ vậy b nhé. Cơ bản vậy mà ko suy được thì nên nghỉ đi

Đã chỉnh sửa. Tuana8tmt (11.07.2018 / 11:47) [1]
Đăng ngày :12.07.2018 / 09:01 #6
superban
superban
Active Member
Trích dẫn: linhdang (23 giờ trước)
đưa code lên đây hộ , ko có thấy gì mò mà giúp
Mã Code Vina4u

<?php
defined("H4__U") or die ("Code này của Hậu viết nha "); // không xóa hoặc sửa
if(!is_client()){
$_SESSION["redirect_url"] = setting('domain').'/client/muaxu';
load_url(setting('domain').'/client/login');
exit();
}

// dữ liệu phần mua vàng
$arrstatus = array("Đang xử lý","Hủy Đơn hàng","Thành công");
$arrserver = array( // value, tên hiển thị
'1' => array("Bokken"),
'2' => array("Shuriken"),
'3' => array("Tessen"),
'4' => array("Kunai"),
'5' => array("Katana"),
);

$arrcash = array( // value, số tiền, tỷ lệ, số xu, trên web
'1' => array(50000,18,900000),
'2' => array(100000,18,1800000),
'3' => array(200000,18,3600000),
'4' => array(300000,18,5400000),
'5' => array(500000,19,9500000),
'6' => array(700000,19,13300000),
'7' => array(1000000,20,20000000)
);

if ($_POST) {
$server = db_escape(addslashes(POST('server')));
$cash = db_escape(addslashes(POST('ngocxanh')));
$taikhoan = db_escape(addslashes(POST('taikhoan')));
$matkhau = db_escape(addslashes(POST('matkhau')));
$captcha = db_escape(addslashes(POST('captcha')));
$tennhanvat = db_escape(addslashes(POST('tennhanvat')));

if(empty($server) || empty($cash) || empty($taikhoan) || empty($matkhau)){ ?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Hãy nhập đủ thông tin",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}elseif(!array_key_exists($server, $arrserver)){
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Server không tồn tại",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}elseif($captcha!=$_SESSION["code"]){
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Mã bảo vệ không đúng",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}elseif($arrcash[$cash][2] < client()['cash']){
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Bạn không đủ tiền để thực hiện giao dịch",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}else{
$_POST["add_time"] = time();
db_insert("muaxu", array('fid' => $_SESSION['fid'], 'server' => $arrserver[$server][0], 'soluong' => $arrcash[$cash][2], 'cash' => $arrcash[$cash][0], 'taikhoan' => $taikhoan, 'matkhau' => $matkhau, 'tennhanvat' => $tennhanvat, 'status' => 0, 'add_time' => time()));
db_update("client", array("cash" => (client()['cash'] - $arrcash[$cash][0])), "fid = '{$_SESSION['fid']}'");
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Thành công!',
text: "Thực hiện giao dịch thành công, hãy đợi thông tin",
type: 'success',
});
</script>
<?php
}
}
?>
<style>
table{
font-weight: bold;
}
table,th,td{
border:2px solid green;
border-style: double;

}
th,td{
padding: 5px 5px, 5px;
color: white;
}
th{
background-color: #00562b;
color: white;
}
tr:hover{
background-color: darkviolet;
}
</style>

<div class="col-md-8">

<div class="phdr">Bán Xu Ninja School</div>
<div class="list">
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted"><b>Bán xu 24/24 .
<br/> <span style="color:red">Lưu ý : Nick ko khóa mã bảo vệ</span> . Nếu trong vòng 60 phút tài khoản không nhận được xu ...
<br/>Vui lòng gọi qua SĐT Admin để bên mình chuyển xu nhanh nhất nhé!</b></small>
</div>

<form action="" accept-charset="UTF-8" method="post">
<div class="list">
<label for="pwd"><b>Server :</b></label>
<select class="form-control" name="server">
<option>Chọn Server</option>
<?php foreach($arrserver as $key => $_server){ ?>
<option value="<?php echo $key; ?>"><?php echo $_server[0]; ?></option>
<?php } ?>
</select></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Chọn Server bạn đang chơi cần mua xu.</small>
</div>

<div class="list">
<label for="pwd"><b>Số Xu Cần Mua:</b></label>
<select class="form-control" name="ngocxanh">
<option>Số lượng Xu</option>
<?php foreach($arrcash as $key => $_cash){ $i = 0;?>
<option value="<?php echo $key; ?>"><?php echo format_cash($_cash[0]); ?> VNĐ Nhận <?php echo format_cash($_cash[2]); ?> Xu</option>
<?php } ?>
</select></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Chọn mệnh giá tương ứng</small>
</div>

<div class="list">
<label for="pwd"><b>Tài khoản:</b></label>
<input class="form-control" type="text" name="taikhoan" placeholder="Nhập tài khoản ..." required="required"></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Vui lòng không đăng nhập trong thời gian mua xu để không gián đoạn giao dịch.</small>
</div>
<div class="list">
<label for="pwd"><b>Mật khẩu:</b></label>
<input class="form-control" type="password" name="matkhau" placeholder="Nhập mật khẩu ..." required="required"></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Vui lòng nhập đúng mật khẩu để Bên mình tiến hành chuyển xu.</small>
</div>
<div class="list">
<label for="pwd"><b>Tên nhân vật nhận xu:</b></label>
<input class="form-control" type="text" name="tennhanvat" placeholder="Nhập tên nhân vật ..." required="required"></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Vui lòng nhập đúng mật khẩu để Bên mình tiến hành chuyển xu.</small>
</div>

<div class="list">
<label for="pwd"><b>Mã Bảo Vệ:</b></label>
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon" id="basic-addon1"><img src="<?php echo setting('domain'); ?>/captcha.php" title="Nhập dãy số này vào ô trống"/></span>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Nhập mã bảo vệ" name="captcha">
</br>
</div><small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Nhập chính xác mã bảo vệ</small>
</div>
<div class="list">
<button type="submit" name="muangoc" class="btn btn-danger">Đặt hàng mua Xu</button>


</div>
</form>
<div class="col-md-11">

<div class="phdr">
<strong> Đơn hàng của bạn </strong></div>
<center><div class="table-responsive project-stats">
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>Order #</th>
<th>Tài khoản</th>
<th>Tên nhân vật</th>
<th>Sever</th>
<th>Số Xu</th>
<th>Giá tiền</th>
<th>Tình Trạng</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$list_order = db_list("SELECT * FROM muaxu where fid ='".client()['fid']."' ORDER BY add_time DESC");
foreach ($list_order as $item) {
?>
<tr>
<td><?php echo $item['id']; ?></td>
<td><?php echo htmlentities($item['taikhoan']); ?></td>
<td><?php echo htmlentities($item['tennhanvat']); ?></td>
<td><?php echo $item['server']; ?></td>
<td><?php echo format_cash($item['soluong']); ?> <sup>Xu</sup></td>
<td><?php echo format_cash($item['cash']); ?> <sup>VNĐ</sup></td>
<td><span class="badge"><?php echo $arrstatus[$item['status']]; ?></span></td>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</center>

Đăng ngày :13.07.2018 / 08:20 #7
superban
superban
Active Member
zxcxcc vxxdbseg drf hvh
Đăng ngày :13.07.2018 / 14:53 #8
SystemError
SystemError
Active Member
[Vua DeepTry]
Trích dẫn: superban (1 ngày trước)
<?php
defined("H4__U") or die ("Code này của Hậu viết nha "); // không xóa hoặc sửa
if(!is_client()){
$_SESSION["redirect_url"] = setting('domain').'/client/muaxu';
load_url(setting('domain').'/
nso phiên bản web SERVER à